Direct naar de inhoud

Subsidie van maximaal € 75.000,- voor winterprogrammering Grote Kerk

De gemeente Den Haag stelt in 2022 een subsidie van maximaal € 75.000,- beschikbaar voor programmering in en/of rondom de Grote Kerk tijdens het ‘Have a Royal Winter’-programma. Heb je een goed idee hiervoor? Dan kun je t/m 5 augustus een voorstel indienen.

Deze oproep betreft een uitvraag voor het ontwikkelen en organiseren van stevige programmering in en/of rondom de Grote Kerk in de periode november-december 2022 tijdens het ‘Have A Royal Winter’-programma. Het gaat om programmering in de brede zin van het woord: bijvoorbeeld een (licht) muziekevenement, een theatershow, winterfestival, wintermarkt of bijvoorbeeld een tentoonstelling.

Waarom een winterprogramma?

Den Haag werkt al enkele jaren aan een breed en aantrekkelijk winterprogramma voor bewoners en bezoekers. De gemeente wil de komende jaren het aanbod tijdens de wintermaanden uitbreiden, om zo bewoners en bezoekers te verleiden ook andere delen van de binnenstad te bezoeken en er langer te verblijven. Met het winterprogramma stimuleren we bezoek in het laagseizoen en in de avonduren en verhogen we de bestedingen in de stad. Wat weer leidt tot meer structurele banen en minder seizoensarbeid.

Het thema ‘Have a Royal Winter’

‘Have a Royal Winter’ staat voor een sfeervolle winterstad met allure, in een periode waarin je jezelf iets extra’s gunt. De Koninklijke flair van de Haagse Binnenstad biedt daarvoor het ultieme decor. ’Have A Royal Winter‘ verwijst naar Den Haag als Koninklijke Stad, maar gaat ook over royaal genieten en jezelf luxe en kwaliteit gunnen. Activiteiten die hier inhoudelijk goed op aansluiten worden in die periode extra in de spotlights gezet. Belangrijke evenementen zijn onder meer de Royal Christmas Fair op het Lange Voorhout, het Cool Event en diverse theatervoorstellingen. Daarnaast worden activiteiten georganiseerd die passen bij een koninklijke ervaring, zoals mooie stadswandelingen, een ritje in een koets en winters winkelen.

Heb jij een goed idee om hier ook een bijdrage aan te leveren? Dien dan een voorstel in en kom in aanmerking voor een maximale subsidie van 75.000 euro.

Waar moet het voorstel aan voldoen?

 • De programmering wordt georganiseerd in de periode 22 november tot en met 31 december 2022 in en/of rondom de Grote Kerk en duurt bij voorkeur een langere periode (minimaal 7 dagen, bij voorkeur langer). Het evenement kan in een aaneengesloten periode of wekelijks terugkerend plaatsvinden. Op het moment van uitvraag is de Grote Kerk op 26 en 27 november, 3, 16 en 19, 24 en 25 december 2022 niet beschikbaar, vanwege definitieve verhuringen aan derde partijen. Bij andere, toekomstige aanvragen voor verhuringen gedurende genoemde periode wordt de samenwerking en afstemming met de organisator van de programmering gezocht.
 • Programmering die naast de weekenden ook (gedeeltelijk) doordeweeks plaatsvindt heeft de voorkeur om spreiding van het programma-aanbod van het winterprogramma te realiseren.
 • De programmering trekt een substantieel aantal bezoekers, heeft minimaal een regionale aantrekkingskracht en zet aan tot meerdaags verblijf of combinatiebezoek.
 • De programmering moet aansluiten bij het concept van het Have a Royal Winter-programma.
 • De Grote kerk heeft binnen een capaciteit van maximaal 1652 staanplaatsen. Aan de huur van de Grote Kerk zijn kosten verbonden. De organisator kan via contact@grote-kerk.nl met de Grote Kerk in contact treden voor meer informatie over de huurkosten en mogelijkheden voor wat betreft beschikbare data en soort programmering.
 • De organisator dient verbinding te zoeken of rekening te houden met bestaande initiatieven op het Kerkplein in deze periode, zoals de Hofkwartier Wintermarkt op 11 december.
 • De organisatie dient rekening te houden met de afspraak dat er aan de gevel van omwonenden de maximale decibel niet mag worden overschreden:
  a.         van 07:00 uur tot 19:00 uur: 50dB(A);
  b.         van 19:00 uur tot 23:00 uur: 45dB(A);
  c.         van 23:00 uur tot 07:00 uur: 40dB(A).
 • Op het Kerkplein staat op dit moment een bouwkeet van Dunea aan de zijde van de Prinsestraat. Het is nog niet duidelijk of deze bouwkeet hier in de periode november/december ook staat.
 • De organisator is verantwoordelijk voor de aanvraag van vergunningen.

Het budget van € 75.000 wordt éénmalig beschikbaar gesteld in 2022 vanuit het Sociaal Economisch Herstelplan.

Wanneer de organisator de ambitie heeft om het evenement de komende jaren te organiseren, is het mogelijk een aanvraag in te dienen bij één van de bestaande subsidieregelingen op Den Haag – Subsidies cultuur en evenementen.

Waarop worden de voorstellen beoordeeld?

De gemeente beoordeelt de inzendingen op de mate waarin het evenement:

 • aansluit bij de gestelde kaders uit de uitvraag
 • bijdraagt aan het (inter)nationale imago van Den Haag als aantrekkelijke winterstad;
 • een bereik in de regionale/nationale media heeft;
 • voor de promotie en marketing samenwerkt met The Hague & Partners en Stichting Marketing Haagse Binnenstad;
 • leidt tot substantiële bestedingen bij Haagse ondernemers door bezoekers, bij voorkeur ook van buiten de Haagse regio. Hierbij wordt gelet op:
  a. het aantal bezoekers;
  b. de herkomst van bezoekers;
  c. het meerdaags verblijf.
 • is gericht op samenwerking met de stad en specifiek met ondernemers in de binnenstad;
 • bijdraagt aan duurzaamheid;
 • een algemeen toegankelijk publiekskarakter heeft (gratis, betaald of deels betaald);
 • Organisatie door of in samenwerking met een Haagse partij is een pré.

Hoe kun je een voorstel indienen?

Het voorstel moet uiterlijk op 5 augustus 2022 bij de gemeente Den Haag binnen zijn en moet bestaan uit:

 • algemene gegevens evenement: naam evenement, datum/periode, locatie, verwachting van aantal bezoekers, herkomst bezoekers;
 • aanvraaggegevens organisatie: naam organisatie, inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel, btw-nummer, naam contactpersoon, adres, telefoonnummer(s), e-mail, eventuele website, bankrekeningnummer en tenaamstelling;
 • een projectplan waarin je in gaat op:
  o          de inhoudelijke aspecten en de programmering van het evenement;
  o          in hoeverre het evenement aansluit bij de criteria die de gemeente heeft geformuleerd;
  o          de organisatie en samenwerkingsverbanden.
 • een gedegen marketing- en promotieplan waaruit blijkt:
  o          in welke mate de marketing- en communicatiestrategie aansluit bij de ambities en doelstellingen;
  o          hoe het budget voor de marketing en promotie zich tot de totale begroting van het evenement verhoudt.
 • een transparante begroting die voldoende inzicht geeft in de verschillende kosten van het evenement en een sluitend dekkingsplan dat getuigt van een professionele organisatie en goed ondernemerschap;
 • een kopie van de oprichtingsstatuten;
 • een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • een kopie van een actueel rekeningafschrift of post van de bank, waarop te zien is op welke naam en adres de rekening staat. Bedragen mogen onleesbaar gemaakt zijn.

Eventueel kun je ook korte cv’s, recensies en foto’s meesturen. Zorg er wel voor dat dit aanvullende materiaal allemaal in één document is opgenomen. Het voorstel kan, bij voorkeur als pdf, gemaild worden naar subsidies@denhaag.nl onder vermelding van ‘Uitvraag programmering in en/of rondom Grote Kerk 2022’. Bij het indienen graag judith.vandelft@denhaag.nl meenemen in cc.

Hoe lang duurt het?

De ingediende voorstellen worden beoordeeld op basis van de vastgestelde criteria. In september wordt bekendgemaakt of één van de initiatieven in aanmerking komt voor subsidie.

Vergunningen aanvragen

De organisator is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vergunningen. Hiervoor moet de gangbare procedure worden doorlopen.